Cobelias

Het in 1942 opgerichte Cobelias (Consortium Belge pour l’Assurance de la Responsabilité Professionnelle des Intermédiaires d’Assurances) bestaat momenteel uit zeven verzekeringsmaatschappijen, waaronder de grootste op de Belgische markt.

Daar het om een groep van ondernemingen gaat, is Cobelias geen rechtspersoon.

Haar doel is de dekking van de beroepsaansprakelijkheid van de verzekeringstussenpersonen  en ook de kredietbemiddelaars en agenten in bankdiensten.

De groep is momenteel als volgt samengesteld:

  1. AXA : 30,00 %
  2. AG INSURANCE : 20,00 %
  3. ALLIANZ : 18,50 %
  4. BALOISE BELGIUM : 13,50 %
  5. BELFIUS VERZEKERINGEN : 7,00 %
  6. P & V VERZEKERINGEN : 6,00 %
  7. KBC : 5,00 %


Marktleider

Cobelias heeft de eerste veertig jaar als enige de beroepsaansprakelijkheid van de verzekeringsbemiddelaars verzekerd.

Pas begin de jaren tachtig hebben ook andere verzekeringsmaatschappijen zich aan deze aktiviteit geïnteresseerd.

Ondanks deze concurrentie blijft Cobelias de grootste verzekeraar op de markt, met de grootste verzekerdencapaciteit.
 

Hoe werkt Cobelias?

Ter voorkoming van mogelijke belangenconflicten met hun handelspartners, de verzekeringsbemiddelaars, hadden de Cobelias-leden beslist om het beheer van de pool niet toe te vertrouwen aan een leidende verzekeraar1 , maar aan een secretariaat, dat autonoom het dagelijkse beheer voor zijn rekening zou nemen.

Om de nadelen van het gebrek aan rechtspersoonlijkheid te verhelpen werd het dagelijkse beheer van Cobelias in 1989 toevertrouwd aan Sobegas.

Beslissingen die niet tot het dagelijkse beheer behoren of bijzondere gevallen ressorteren onder de bevoegdheid van het directiecomité van Cobelias.

De leden van dit comité zijn directeurs van de belangrijkste maatschappijen die bij Cobelias zijn aangesloten.
 


 
1De leidende verzekeraar is evenmin de mandataris van de medeverzekeraars voor het ontvangen van klachten. Bijgevolg moeten deze aan alle medeverzekeraars afzonderlijk worden betekend.
Ook wanneer een medeverzekeraar zich terugtrekt of zijn aandeel verkleint, behoort het tot de verantwoordelijkheid van de bemiddelaar en niet van de leidende verzekeraar, om een andere medeverzekeraar te vinden zodat de aan alle verzekeringsdekking voor 100% gegarandeerd is.
Deze is echter geenszins de mandataris van toekomstige medeverzekeraars tijdens de onderhandelingen voorafgaand aan het opstellen van een overeenkomst en tijdens het sluiten hiervan. De verzekeringsbemiddelaar moet er dus over waken dat de medeverzekering wel degelijk voor 100% gegarandeerd is en, tenzij de leidende verzekeraar bereid is dit te doen, te controleren of de verschillende medeverzekeraars wel degelijk de polis hebben ondertekend.
Volgens de wet betreffende de landverzekeringsovereenkomst treedt de leidende verzekeraar op als mandataris van de andere verzekeraars voor het ontvangen van de door de overeenkomst voorziene aangiftes en voor het regelen van de uitbetaling van de schadevergoedingen. Bijgevolg kan de verzekerde alle betekeningen en kennisgevingen aan de leidende verzekeraar richten.
Onder de medeverzekeraars is er een leidende verzekeraar – meestal diegene met het grootste aandeel. Hij geeft de polis uit, en neemt ook het administratieve beheer en het beheer van de schadegevallen voor zijn rekening.
Bij de medeverzekering Cobelias is dit probleem opgelost. Aan Sobegas wordt een mandaat ad litem gegeven, waardoor Sobegas de ondernemingen van Cobelias kan vertegenwoordigen voor de rechtbank.