De BA Uitbating

Tijdens een vergadering in uw kantoor valt er een stuk vals plafond op een van uw klanten met alle gevolgen van dien. Bij een huisbezoek bij een van uw potentiele klanten, struikelt een van uw commerciële medewerkers en sleurt in zijn val de pc van uw klant mee, die stukgaat met verlies van al de bestanden.

Dit soort incidenten kunnen zich op elk moment voordoen en uw aansprakelijkheid in het gedrang brengen.

De B.A. uitbating dekt uw buitencontractuele aansprakelijkheid ten gevolge van schadeverwekkende gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan tijdens uw beroepsuitoefening maar die niet veroorzaakt zijn door de beroepsuitoefening zelf.

 

Onze waarborgen voor de verzekeringstussenpersonen; agenten in bankdiensten en kredietbemiddelaars

Voorwerp van de waarborg

Wij dekken al de buitencontractuele schade (de materiële schade, de immateriële schade en lichamelijke schade) opgelopen door derden. Of deze nu veroorzaakt zijn :

  • door u of uw vennootschap, uw aangestelden, uw meewerkende echtgenoot, uw medewerkers, uw vennoten en zelfs uw gebouwen;
  • in uw onderneming (aanwezigheid van bezoekers of van leveranciers) of daarbuiten (tijdens huisbezoeken aan uw klanten).

De verzekeringstussenpersonen kunnen eveneens van onze waarborg genieten voor de schade veroorzaakt aan derden door gebruik te maken van drones in het kader van hun beroepsuitoefening.

Bij schadegeval hebben wij de leiding over het geding en stellen een van onze advocaten aan om uw verdediging te behartigen.
 

Bedrag

Wij staan een dekking toe voor een bedrag  van 2.500.000 € per schadegeval en per verzekeringsjaar, materiële schade, immateriële schade en lichamelijke schade gemengd.

Voor de schade door brand, vuur, ontploffing, rook, water, burenhinder en milieuaantasting alsmede voor de immateriële schade, is het bedrag der waarborg begrensd tot 750.000 €.
 

Onze algemene voorwaarden raadplegen

Hier aanklikken om onze algemene voorwaarden te downloaden
 

Onze tarieven

Hier aanklikken om onze tarieven te downloaden voor:

 

U bent reeds verzekerd in Beroepsaansprakelijkheid en wenst een waarborg BA Uitbating te onderschrijven ?

Stuur ons een e-mail naar ‘sobegas@sobegas.be’  hierbij vermeldend :

  • Uw contractnummer ;
  • Het aantal personen tewerkgesteld in uw onderneming (uzelf inbegrepen).