Belangrijke informatie over de coronavirus-crisis. Hier klikken om er meer over te weten.
Zoeken op de site
Nederlands
Français
Identificeer U

U bent hier : ► MaatschappijCobelias

SOBEGAS CVBA

Belliardstraat 4-6
1040 BRUSSEL
        +32 (0)2 548 78 20
        +32 (0)2 548 78 29
KBO : 0437.498.605
FSMA : 63255A
Sobegas@sobegas.be

Cobelias

Het in 1942 opgerichte Cobelias (Consortium Belge pour l’Assurance de la Responsabilité Professionnelle des Intermédiaires d’Assurances) bestaat momenteel uit negen verzekerings-maatschappijen, waaronder de grootste op de Belgische markt.

Daar het om een groep van ondernemingen gaat, is Cobelias geen rechtspersoon.

Haar doel is de dekking van de beroepsaansprakelijkheid van de verzekeringsbemiddelaars en ook de kredietbemiddelaars en agenten in bankdiensten.

De groep is momenteel als volgt samengesteld:

1. AXA 30,00 %
2. AG INSURANCE 20,00 %
3. ALLIANZ 18,50%
4. BELFIUS ASSURANCES 7,00 %
5. ATHORA BELGIUM 6,50 %
6. VIVIUM 6,00 %
7. FIDEA 5,00 %
8. KBC 5,00 %
9. NATEUS 2,00 %


Een moeilijk begin in een gunstig kader, maar een mooie vooruitgang

Cobelias heeft de eerste veertig jaar als enige de beroepsaansprakelijkheid van de verzekeringsbemiddelaars verzekerd.

Pas begin de jaren tachtig hebben ook andere verzekeringsmaatschappijen zich aan deze aktiviteit geinterresseerd.

Ondanks deze concurrentie blijft Cobelias de grootste verzekeraar op de markt, met de grootste verzekerdencapaciteit.

Het begin was niet gemakkelijk, de verzekeringsbemiddelaars waren duidelijk niet overtuigd van de noodzaak om een polis te onderschrijven die hun beroepsaansprakelijkheid zou dekken.

Voor de eerste noemenswaardige stijging in het aantal verzekerden was het wachten tot begin de jaren zestig, toen Feprabel -een van de grootste beroepsverenigingen van verzekeringsmakelaars- zijn leden verplichtte om een BA-verzekering af te sluiten.

Voor de inwerkingtreding van de wet van 27 maart 1995 betreffende “de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen”, die de verzekering beroepsaansprakelijkheid verplicht maakte, waren er slechts een drieduizendtal polissen. Nu zijn dit er aanzienlijker meer.

Het volume van de geïnde premies is voortdurend toegenomen in het bijzonder sinds het in werking treden van de wet van 27 maart 1995.

Deze situatie stemt uiteraard tot vreugde. Dankzij de stijging van het aantal verzekerden en van de geïnde premies kunnen wij een betere risicospreiding verwezenlijken. Daardoor zijn de resultaten van Cobelias minder onderhevig aan grote jaarlijkse schommelingen en is Cobelias minder kwetsbaar als grote schadegevallen zich voordoen.
 

Hoe werkt Cobelias?

Ter voorkoming van mogelijke belangenconflicten met hun handelspartners, de verzekeringsbemiddelaars, hadden de Cobelias-leden beslist om het beheer van de pool niet toe te vertrouwen aan een leidende verzekeraar2, maar aan een secretariaat, dat autonoom het dagelijkse beheer voor zijn rekening zou nemen.

Om de nadelen van het gebrek aan rechtspersoonlijkheid te verhelpen werd het dagelijkse beheer van Cobelias in 1989 toevertrouwd aan Sobegas.

Beslissingen die niet tot het dagelijkse beheer behoren of bijzondere gevallen ressorteren onder de bevoegdheid van het directiecomité van Cobelias.

De leden van dit comité zijn directeurs van de belangrijkste maatschappijen die bij Cobelias zijn aangesloten.


 

(2) Onder de medeverzekeraars is er een leidende verzekeraar – meestal diegene met het grootste aandeel. Hij geeft de polis uit, en neemt ook het administratieve beheer en het beheer van de schadegevallen voor zijn rekening.
Volgens de wet betreffende de landverzekeringsovereenkomst treedt de leidende verzekeraar op als mandataris van de andere verzekeraars voor het ontvangen van de door de overeenkomst voorziene aangiftes en voor het regelen van de uitbetaling van de schadevergoedingen. Bijgevolg kan de verzekerde alle betekeningen en kennisgevingen aan de leidende verzekeraar richten.
Deze is echter geenszins de mandataris van toekomstige medeverzekeraars tijdens de onderhandelingen voorafgaand aan het opstellen van een overeenkomst en tijdens het sluiten hiervan. De verzekeringsbemiddelaar moet er dus over waken dat de medeverzekering wel degelijk voor 100% gegarandeerd is en, tenzij de leidende verzekeraar bereid is dit te doen, te controleren of de verschillende medeverzekeraars wel degelijk de polis hebben ondertekend.
Ook wanneer een medeverzekeraar zich terugtrekt of zijn aandeel verkleint, behoort het tot de verantwoordelijkheid van de bemiddelaar en niet van de leidende verzekeraar, om een andere medeverzekeraar te vinden zodat de aan alle verzekeringsdekking voor 100% gegarandeerd is.
De leidende verzekeraar is evenmin de mandataris van de medeverzekeraars voor het ontvangen van klachten. Bijgevolg moeten deze aan alle medeverzekeraars afzonderlijk worden betekend.
Bij de medeverzekering Cobelias is dit probleem opgelost. Aan Sobegas wordt een mandaat ad litem gegeven, waardoor Sobegas de ondernemingen van Cobelias kan vertegenwoordigen voor de rechtbank.